Hva kjennetegner liturgi?

December 2nd, 2014

Ordet liturgi stammer, som så mange andre av ordene vi har i det norske språket, fra gresk og betyr ‘offentlig arbeid’.

I dag brukes ordet liturgi om religøse seremonier og gudstjenester, i følge Wikipedia.

treenigheten

Religiøse handlinger

Liturgi handler altså om religiøse og rituelle handlinger og det er et begrep som brukes både i jødisk og kristen religion, og det er gjerne hvordan slike handlinger arrangeres som ligger i dette begrepet. På denne siden skal vi derfor se nærmere på hva liturgien dreier seg om i den norske kirken og se nærmere på utviklingen av denne. Heldigvis er vi velsignet med internett slik at vi på denne måten kan få spredd mye og god informasjon, og det er nesten grenseløst hva man kan lete opp av materiale. At du har funnet denne siden er at godt eksempel på akkurat dette!

Men tilbake til det kirkelige rom: liturgi handler altså om hvordan gudstjenesten er arrangert og mer bestemt hvordan de forskjellige faste leddene skal inneholde – altså hele gudstjenesten under og det som skal skje utover prekenen. I all hovedsak kan man si at en gudstjeneste kan ses på som en rite, og at den kan sammenlignes med et drama og skuespill, og hvis man tenker over det er det en logisk sammenligning. Under selve gudstjenesten har nemlig alle tilstedeværende, fra prest til menighet, sine faste roller som man utøver, og det er denne rolleutøvelsen som skal gi oss et nærvær med Gud. Gudstjenesten blir derfor nærmest et dynamisk ‘skuespill’ og med dette som bakteppe blir gudstjenesten ikke noe man er tilskuer til – det er noe man gjør.

Et slikt dynamisk skuespill kan også spilles ut i en kirke, men det vil naturligvis kreve at man har dansere/skuespillere tilgjengelig. Dette er noe man ser stadig mer av og en visualisering av innholdet i prekenen er veldig populært, og gjør opplevelsen av å være i kirken mer inderlig enn tidligere. Dette koster naturligvis litt ekstra, men ved hjelp av finansierinsløsninger som for eksempel forbrukslån lar det aller meste seg løse.

Gudstjenestens bestanddeler

For de kristne er gudstjenesten det aller viktigste møtestedet og der samles man og blir synlig som en menighet. Man fremstår der som en samling av mennesker med et felles ønske som deler troen på Gud og Jesus Kristus skal gjenoppstå. Man kan derfor si at man i felleskap trer frem for Gud og at gudstjenestens rolle blir å legge til rette for å sammen kommunisere med Herren.

Når det gjelder selve gudstjenesten så følger denne ofte et mønster som er fastlagt på forhånd, og det er altså dette mønsteret som kalles for ‘liturgi’. Vi har flere forskjellige typer gudstjenester, men den viktigste av disse og den som de aller fleste forbinder med ordet gudstjeneste er messen.

I all hovedsak kan vi at denne formen for gudstjeneste, altså messen, består av to hoveddeler. Den første delen er den som går under betegnelsen ‘Ordet’ og som kanskje er bedre kjent som forkynnelsen, foregår ved at presten leser fra bibelen for på denne måten å formidle Guds ord til de troende i kirken.

Den andre delen er ‘Bordet’ og det vi da snakker om er naturligvis nattverdet, og denne liturgiske handlinger er som kjent basert på Jesus’ siste måltid med sine disipler. Handlingen i seg selv kan derfor sies å være noe man gjør for å minne Jesus Kristus, basert på det han sa med egne ord til sine disipler under selve måltidet. Han gav dem brød og vin og uttalte at ‘dette er mitt legeme’ og ‘dette er mitt blod’, før han avsluttet med ‘gjør dette til minne om meg’. Disse siste ordene er nok årsaken til at nattverden har fått en så betydelig plass i liturgien i kirken.

I tillegg til disse to hoveddelene er det også andre deler som har fått sin plass rundt Ordet og Bordet.

En mer detaljert oversikt over gudstjenesten ser du under:
1. Innledning: Bønn og lovsang
2. Forkynnelse av Guds ord
3. Menighetens forbønn
4. Samling om Herrens bord
5. Avslutning: Signing til tjeneste

En gudstjeneste hvor alle de 5 ovennevnte leddene er inkludert i liturgien kalles for en høymesse. Det er denne som regnes for søndagens hovedgudstjeneste og det er også den som fungerer som et utgangspunkt for de øvrige gudstjenestene i den Norske Kirken.

Musikk i kirken

Noe som opptar mange som besøker kirken er musikken som spilles der, og her er vi inne på noe interessant: hva er egentlig kirkemusikk? Det er ingen tvil om at det er en utfordring å forklare dette begrepet, både kvalitet og karakter er veldig forskjellig. Man opplever kirkemusikk som kan være bortimot banal, men samtidig kan man også oppleve musikk som er storslagen. Har man da noen fellestrekk som kan ramme inn begrepet? Trolig ikke, og man må heller rette fokuset mot musikkens innhold og formål. Man kan kanskje derfor si at musikken som brukes i kirken må være egnet for kirkekommet og det budskapet som kirken ønsker å formidle.