Archive

Archive for October, 2014

Vedlikehold av kirker

October 16th, 2014
Comments Off

Kirkene er noen av våre største kulturskatter her til lands, men som mange vet så er vedlikeholdsbehovet nokså stort over det ganske land. Slikt arbeid er kostbart og for mange kirker vil det i mange tilfeller være nødvendig med en refinansiering av gjeld for å klare å utføre vedlikeholdsarbeidene.

kirkene forfaller

I Folkebladet.no har man sett nærmere på saken og her brukte man ordspillet når det drypper på klokkeren er det lekkasje i taket, og dette er det naturligvis mye sant. I artikkelen kommer det fram at mange kirkebygninger er i dårlig forfatning og det gjelder både gulv, vegg og tak, og det vedlikeholdsmessige etterslepet er beregnet til å være på vanvittige 10 milliarder norske kroner. Dette tallet stammer fra en rapport fra den kirkelige arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen (KA).

Med slike tallfestede utfordringer sier det seg selv at de lokale ansvarshavende instansene har meget store utfordringer fremfor seg, og dette innbærer spesielt de som står for de årlige tildelingene av midler som skal gå til kirkeformål. Rapporten var oppe til diskusjon i NRK tidlig denne uken, og der kom SV på banen med et forslag til løsning. De mente at når kirkesøkningen faller samtidig som bygningene blir i stadig dårligere stand, så bør kirkene heller omdisponeres til å kunne brukes til andre formål.

Bland forslagene som dukket opp kunne man høre at bygningene kunne brukes som forsamlingslokaler for det lokale kulturlivet, eller brukshus for andre tros- og livssynssamfunn. Forslagene ble fremsatt av Torgeir Knag Fylkesnes som representerer Troms SV og som er partiets kirkepolitiske talsmann på Stortinget. Når dette er sagt så skal man samtidig være klar over at dette i utgangspunktet er en verken for regjeringen eller stortinget ettersom ordningen med statskirke er avskaffet.

I lederen i Folkebladet presiseres det blant annat at man naturligvis skal være lydhøre for konstruktive forslag, men at kirkebyggene faktisk er et lokalt spørsmål. Her understrekes det at rikspolitikere bør unngå å blande seg inn ettersom det lett kan bli sett på som fremstøt om styring.

Som statistikkene uten tvil viser så er det nedgang i antallet kirkebesøk, men når det er sagt så variasjonene er betydelige. Også bruken er variert og i flere kirker er det aktivitet andre dager og tidspunkter enn kun på søndagens tradisjonelle gudstjeneste.

Kirken og bruken av den er ikke bare et spørsmål om hvor mange som møter opp i kirkerommet hver søndag målt i prosent: det handler også om faktorer som identitet i det lokale miljøet, kultur og røtter, og derfor blir det ofte sterke reaksjoner i lokalsamfunn hvor spørsmålet om nedleggelse av kirker tas opp.

Å flytte vedlikeholdet av kirkene over til andre deler av et kommunebudsjett vil trolig ikke løse noe, men dét som er helt sikkert er at dette vedlikeholdet og rehabiliteringen vil bli dyrere etterhvert som det utsettes.

Author: Categories: Uncategorized Tags:

Spøkelsesliturgien må ut til folk

October 13th, 2014
Comments Off

På Kirkemøtet i fjor ble det vedtatt et liturgi som kan brukes mot uro i hus og hjem – den såkalte ‘spøkelsesliturgien’. Denne ønsker man nå å markedsføre bedre gjennom både menighetsblader og på nettsidere, og det å kommunisere ut dette budskapet er nå noe man ønsker å ta tak i i Nord-Hålogaland bispedømme.

Man har faktisk muligheten til å be presten komme på besøk for å velsigne hjemmet, og hjemlige besøk trenger derfor ikke å begrense seg til kun dåp, bryllup og så videre. Dette ønsker man nå å få ut, og det understrekes at dette er en helt normal praksis i de fleste andre land. Erfaringsmessig synes for det er greit å vite at man har en mulighet som dette, og troen er stor på at meningheten vil benytte seg av det.

Nord-Hålogaland bispedømme er langt i fra ukjent med å bli tilkalt av mennesker som har opplevd uforklarlige ting i sine hjem, og den nye liturgien er utarbeidet med grunnlag av en liturgi som biskop Kjølaas laget for flere år siden. Prester i Nord-Norge har gjort dette i mange år og de understreker at det ikke ligger noen mystikk i å gjøre dette. Seremonien kan virke beroligende på folk som har følt ubehag i hjemmet sitt, eller så ønsker man rett og slett bare å få velsignet sitt nye hjem.

Mange medlemmer av kirken mener imidlertid at man her beveger seg i grenseland for hva Kirken bør gjøre og enkelte mener også at man på denne måten legitimerer spøkelser. Andre medlemmer mener tvert om at praksisen er betryggende.

Rektoren ved Kirkelig utdanningssenter i Tromsø, Stig Lægdene, er ikke like sikker på at dette trenger å markedsføres ytterligere ettersom han mener at velsignelse av hjem er langt ute i periferien av det kirken driver med. Han foreslår at man heller fokuserer på sjelesorg og samtaler med mennesker som opplever vanskeligheter.

Author: Categories: Uncategorized Tags: