Home > Uncategorized > Vedlikehold av kirker

Vedlikehold av kirker

October 16th, 2014

Kirkene er noen av våre største kulturskatter her til lands, men som mange vet så er vedlikeholdsbehovet nokså stort over det ganske land. Slikt arbeid er kostbart og for mange kirker vil det i mange tilfeller være nødvendig med en refinansiering av gjeld for å klare å utføre vedlikeholdsarbeidene.

kirkene forfaller

I Folkebladet.no har man sett nærmere på saken og her brukte man ordspillet når det drypper på klokkeren er det lekkasje i taket, og dette er det naturligvis mye sant. I artikkelen kommer det fram at mange kirkebygninger er i dårlig forfatning og det gjelder både gulv, vegg og tak, og det vedlikeholdsmessige etterslepet er beregnet til å være på vanvittige 10 milliarder norske kroner. Dette tallet stammer fra en rapport fra den kirkelige arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen (KA).

Med slike tallfestede utfordringer sier det seg selv at de lokale ansvarshavende instansene har meget store utfordringer fremfor seg, og dette innbærer spesielt de som står for de årlige tildelingene av midler som skal gå til kirkeformål. Rapporten var oppe til diskusjon i NRK tidlig denne uken, og der kom SV på banen med et forslag til løsning. De mente at når kirkesøkningen faller samtidig som bygningene blir i stadig dårligere stand, så bør kirkene heller omdisponeres til å kunne brukes til andre formål.

Bland forslagene som dukket opp kunne man høre at bygningene kunne brukes som forsamlingslokaler for det lokale kulturlivet, eller brukshus for andre tros- og livssynssamfunn. Forslagene ble fremsatt av Torgeir Knag Fylkesnes som representerer Troms SV og som er partiets kirkepolitiske talsmann på Stortinget. Når dette er sagt så skal man samtidig være klar over at dette i utgangspunktet er en verken for regjeringen eller stortinget ettersom ordningen med statskirke er avskaffet.

I lederen i Folkebladet presiseres det blant annat at man naturligvis skal være lydhøre for konstruktive forslag, men at kirkebyggene faktisk er et lokalt spørsmål. Her understrekes det at rikspolitikere bør unngå å blande seg inn ettersom det lett kan bli sett på som fremstøt om styring.

Som statistikkene uten tvil viser så er det nedgang i antallet kirkebesøk, men når det er sagt så variasjonene er betydelige. Også bruken er variert og i flere kirker er det aktivitet andre dager og tidspunkter enn kun på søndagens tradisjonelle gudstjeneste.

Kirken og bruken av den er ikke bare et spørsmål om hvor mange som møter opp i kirkerommet hver søndag målt i prosent: det handler også om faktorer som identitet i det lokale miljøet, kultur og røtter, og derfor blir det ofte sterke reaksjoner i lokalsamfunn hvor spørsmålet om nedleggelse av kirker tas opp.

Å flytte vedlikeholdet av kirkene over til andre deler av et kommunebudsjett vil trolig ikke løse noe, men dét som er helt sikkert er at dette vedlikeholdet og rehabiliteringen vil bli dyrere etterhvert som det utsettes.

Categories: Uncategorized Tags: